logo

Gjeni formën ndryshe

Vizatoni një vijë që ndan copën e letrës në dy pjesë.

Në të majtë, shkruani ky është një rreth (vizatoni një rreth dhe shënoni shenjën tik).

Në të djathtë, shkruani ky nuk është një rreth (vizatoni një rreth dhe shënoni shenjën "x").

Bëni të njëjtën letër për format e tjera. Prisni format nga letra dhe grumbulloni/përzieni ato. Fëmija duhet të gjejë se cilat nga format janë të sakta. Të gjitha format e sakta vendosen në të majtë ndërsa të gabuarat në të djathtë.