logo

Gjeni formën e njëjtë

Vizatoni forma të thjeshta gjeometrike në një karton të madh ose letër. Vizatoni një rreth, katror, trekëndësh (për fëmijët më të rritur shtoni drejtkëndëshin dhe rombin).

Fëmija duhet të gjejë formën përkatëse në grumbullin e formave të prera. Më pas, klasifikoni sipas formës.

Për fëmijët më të rritur, mund të përdorni forma me ngjyra të ndryshme për klasifikim sipas formës dhe ngjyrës.